Image is not available
Slider

Koszalińskia Agencja Rozwoju Regionalnego

realizuje działania, które inicjują, wspierają oraz promują zrównoważony rozwój Województwa Zachodniopomorskiego.
Świadczymy najwyższej jakości usługi podmiotom gospodarczym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom społeczym, wspomagając rozwój gospodarczy, innowacyjność i konkurencję regionu. Nasze cele realizujemy współpracując z innymi podmiotami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

ZACHODNIOPOMORSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

MISJA

Misją Zachodniopomorskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest stworzenie przyjaznego klimatu do podejmowania działalności gospodarczej oraz stała koncentracja wokół Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ludzi przedsiębiorczych, pomysłów, myśli, wiedzy i środków niezbędnych do realizacji przedsięwzięć gospodarczych nie tylko z Koszalina, ale również z całego województwa zachodniopomorskiego.

ZIP misję swoją zrealizuje poprzez:

 • inicjowanie i wspomaganie prywatnej przedsiębiorczości; wspomaganie ożywienia gospodarczego regionu; 
 • stwarzanie specjalnych warunków organizacyjno – technicznych ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących mikro, małych i średnich firm; 
 • promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wśród mieszkańców województwa zachodniopomorskiego; 

Inkubator i firmy w nim działające, a także z nim współpracujące, prowadzą swoje działania dla tworzenia pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy oraz pełną funkcję pobudzania i rozwijania przedsiębiorczości w warunkach gospodarki rynkowej, transferu i wdrażania nowych technologii oraz poszanowania środowiska naturalnego.

CELE DZIAŁANIA

Głównym celem działania Zachodniopomorskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest tworzenie dogodnych warunków rozwoju dla nowo powstających oraz działających przedsiębiorstw, które stawiają na własny rozwój, lecz z powodu trudnych warunków we wstępnej fazie działalności lub ciężkiej sytuacji finansowej podmiotu, nie mogą samodzielnie tego dokonać.

ZIP umożliwia początkującym przedsiębiorcom skorzystanie z pomocy w uruchomieniu i prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez zapewnienie infrastruktury, preferencyjne warunki najmu powierzchni biurowej, warsztatowej i magazynowej oraz świadczenie usług doradczych i szkoleniowych.

Działalność Inkubatora ma również na celu promocję i wsparcie przedsiębiorczości oraz podniesienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw działających na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez tworzenie odpowiedniej bazy programowej i materialnej dla ich rozwoju.

Przyjęte do realizacji cele ZIP wykonuje w oparciu o następujące formy działania:

 • zapewnienie lokali użytkowych na działalność gospodarczą po preferencyjnych stawkach najmu; 
 • organizowanie profesjonalnego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej; 
 • organizowanie określonych bezpłatnych szkoleń dla firm ZIP-u oraz płatnych dla innych firm zewnętrznych; 
 • pomoc dla podmiotów gospodarczych ZIP-u w pozyskiwaniu korzystnych kredytów inwestycyjnych oraz ułatwianie dostępu do źródeł finansowania inwestycji; 
 • pomoc dla podmiotów gospodarczych ZIP-u w organizowaniu reklamy, promocji, udziału w targach i wystawach itp.; 
 • kojarzeniu współpracy pomiędzy partnerami handlowymi i kooperantami;

LOKALIZACJA I ZASOBY KARR S.A.

Zachodniopomorski Inkubator Przedsiębiorczości obejmuje obiekty należące do Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Mieści się w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8. Budynki zlokalizowane są w zachodniej części miasta Koszalin w dzielnicy przemysłowej w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Do dyspozycji najemców i potencjalnych klientów na terenie posesji wydzielone są parkingi zlokalizowane bezpośrednio przy budynkach.

Agencja posiada w swoich zasobach cztery budynki:

 • Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 1429 m2
 • Budynek warsztatowo-biurowy :
  • powierzchnia warsztatowa – 433 m2
  • powierzchnia biurowa – 110 m2
  • powierzchnia handlowa – 60 m2
 • Budynek biurowy o powierzchni użytkowej: 624 m2
 • Budynek portierni o powierzchni użytkowej: 31,36 m2

Do dyspozycji potencjalnych kandydatów do ZIP oferujemy:

 • Powierzchnia biurowa :
 • Budynek administracyjny :
  • Pierwsze piętro -10 pokoi o łącznej powierzchni 162,53 m2 ( 2 kompleksy po 3 pokoje, 1 kompleks 2 pokoje , 2 małe pokoje)
  • Parter – 2 pokoje o łącznej powierzchni 50 m2 (1 kompleks 2 pokoje o powierzchni 50 m2)
  • Przyziemie – 5 pokoi o łącznej powierzchni 72,05m2
 • Powierzchnia handlowa
 • Budynek warsztatowo-biurowy:
  – Kompleks 3 pomieszczeń + węzeł sanitarny o powierzchni 60 m2

SZKOLENIA

LOKALIZACJA I ZASOBY KARR S.A.

Zainwestuj w siebie i swoją kadrę!

Podpisz z nami umowę w ramach projektu:
„Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

POŻYCZKI

Zapraszamy do składania wniosków w siedzibie
Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
ul . Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

KARR S.A. oferuje przedsiębiorcom Mikropożyczki i Pożyczki Obrotowo Inwestycyjne na korzystnych warunkach finansowych bez żadnych opłat i prowizji. Pożyczki przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

MIKROPOŻYCZKA

 • Kwota pożyczki do 100 000,00 zł
 • Okres spłaty – do 60 miesięcy (5 lat)
 • Wkład własny – niewymagany
 • Karencja – maksymalnie do 6 miesięcy
 • Oprocentowanie – od 1,85 % na zasadach pomocy de minimis
 • Opłaty i prowizje – 0,00 %
 • Cel finansowania:
  • Wsparcie Start – up,
  • Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie woj. zachodniopomorskiego,
  • Wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

POŻYCZKA OBROTOWO INWESTYCYJNA

 • Kwota pożyczki od 100 000,01 zł do 500 000,00 zł
 • Okres spłaty – do 84 miesięcy (7 lat)
 • Wkład własny – niewymagany
 • Karencja – maksymalnie do 8 miesięcy
 • Oprocentowanie – od 2,86 %
 • Opłaty i prowizje – 0,00 %
 • Cel finansowania:
  • Wsparcie MŚP prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Włączenia (SWW) woj. zachodniopomorskiego, wykaz stref (SWW) podano w załączniku,
  • Finansowanie przedsięwzięć przedsiębiorstw przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie woj. zachodniopomorskiego,
  • Wsparcie inwestycji zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

KONTAKT

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
75-216 Koszalin
ul. Przemysłowa 8
Tel. (94) 341 63 30
karrsa@karrsa.eu

Masz pytanie? Zadaj je nam poprzez poniższy formularz zapytania.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie 70-540,
  Korsarzy 34, które powierzyło przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Wzrost poziomu i zakresu proinnowacyjnych usług świadczonych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez remont obiektów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”
  nr UDA-RPZP.01.02.01-32-008/11-00
  Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie 75-216, ul. Przemysłowa 8
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa

Art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 9 ust 2 lit b) oraz h) RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Niezbędność przetwarzania wynika między innymi z następujących aktów prawnych:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;
 3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217).
 4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1).
 1. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, które powierzyło przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu „Wzrost poziomu i zakresu proinnowacyjnych usług świadczonych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. poprzez remont obiektów wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”
  nr UDA-RPZP.01.02.01-32-008/11-00
  Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Koszalinie 75-216, ul. Przemysłowa 8,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2028;
 3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.